Plačilo staršev


Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)

 

Veljaven predpis Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US in 88/16)

[prenos] 0.1 MB vloga-in-navodilo-za-uveljavljanje-pravice-do-zniz

VLOGA ZA ZNIŽANO PLAČILO

[prenos] 0.1 MB pregled-placil-starsev-2019-javni-vrtci

PREGLED PLAČIL STARŠEV 

[prenos] 1.0 MB dopis-za-javne-vrtce

SKLEP O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV JAVNIH VRTCEV

[prenos] 0.1 MB _muv-2019-09-184

SKLEP O DOLOČITVI CEN VRTCEV

Znižanje plačila vrtca
24. člen
(1) Meja dohodkov za ugotavljanje višine plačila vrtca je povprečni mesečni dohodek na osebo, in sicer znižanje plačila vrtca glede na uvrstitev v dohodkovni razred znaša:

Dohodkovni razred, Povprečni mesečni dohodek na osebo v % od neto povprečne plače in
Plačilo staršev v odstotkuod cene programa.(2) Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila, vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici iz prvega odstavka.
(3) Z odločbo, s katero center za socialno delo odloči o znižanem plačilu vrtca, odloči tudi o oprostitvi plačila vrtca za drugega in vsakega naslednjega otroka, če pa se drugi ali vsak naslednji otrok vključi v vrtec po izdaji odločbe, odloči o tem s posebno odločbo.
(4) Plačila vrtca so v celoti oproščeni tudi rejenci, ceno programa, v katerega je otrok vključen, pa krije občina, v kateri ima rejenec stalno prebivališče. Vlogo za oprostitev plačila vrtca za rejenca odda rejnik.

[prenos] 0.1 MB obr_8_45_-nov-obrazec-2017
[prenos] 0.1 MB obr_8_45_priloga-in-navodila-nov2017