PROJEKT OBJEM


BRALNA PISMENOST IN RAZVOJ SLOVENŠČINE - OBJEM

Naložbo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta znaša 2.550.000,00 EUR.

Bralna pismenost i razvoj slovenščine - OBJEM

(Ozaveščanje, Branje, Jezik, Evalvacija, Modeli)

 

Vrtec Studenci Maribor je od leta 2017 vključen v 5 -letni program, ki ga izvaja Zavod Republike Slovenije za šolstvo.  V sam projekt so vključeni tako vrtci, osnovne šole in srednje šole. V projektu sodeluje 19 razvojnih in 40 implementacijskih zavodov.

 

Cilj projekta je dvig kompetenc na področju bralne pismenosti in ravoju slovenščine. V projektu razvijamo različne didaktične strategije, s katerimi izobljšujemo razvoj porajajoče se pismenosti. 

V našem vrtcu je v projekt  vključenih 9 strokovnih delavk, pomočnica ravnateljice in ravnateljica.

 

V okviru projekta se se delovni tim srečuje po potrebi mesečno. Skupaj se načrtujejo operativni načrti za vrtec, kot tudi za vsako sodelujočo skupino. Skupaj se načrtujejo novi didaktični pristopi, ki bi vpilivali na razvoj  slovenskega jezika in predbralnih sposobnosti. Na delovnih srečanjih se izmenjujejo ideje, izkušnje in dobre prakse.

V okviru projekta se izvajajo kolegialne hospitacije, kjer spremljamo vključevanje gradnikov v dejavnosti. Gradnike to leto vključujemo v vsa področja kurikula. Strokovne delavke izvajajo tudi vzorčne nastope. Ob koncu šolskega leta izvedemo analizo stanja, kje smo bili in kaj smo dosegli. Predvsem je viden napredek pri razvoj govora pri otrocih, ki jim slovenišča ni materni jezik.