Svetovalna služba


vsak otrok je edinstven
vsak otrok je edinstven

Svetovalno službo opravlja svetovalna delavka Biljana LEVSTIK, prof. pedagogike in sociologije, v prostoru enote  PEKRE, Bezjakova ulica 2, Pekre, tel. 02/333 86 16.

 

Njen program dela je sestavni del letnega delovnega načrta vrtca, kar pomeni, da skupaj z vodstvom vrtca, vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic sodeluje pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju življenja in dela vrtca; po potrebi je v stiku z ustreznimi zunanjimi ustanovami, kot so Zavod za šolstvo, Center za sluh in govor, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Pedopsihiatrični dispanzer, Center za socialno delo, …; koordinira pa tudi delo strokovne skupine za otroke s posebnimi potrebami z mobilno specialno pedagoško službo v Mariboru pri odkrivanju, spremljanju in nudenju strokovne pomoči otrokom, njihovim staršem ter strokovnim delavkam v oddelkih.


Njena naloga je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela.


Svetovanje lahko poteka osebno ali v obliki predavanj in pedagoških delavnic; predvsem pa na osnovi prostovoljnosti vsakega posameznega udeleženca, na osnovi zaupnosti podatkov, dogovora in vedno v dobrobit otroka.


Starši/ skrbniki se lahko nanjo obrnejo po nasvet in pomoč :

 

  • ob vključitvi otroka v vrtec in ob prehodu v šolo;
  • pri dvomih v zvezi z vzgojo in otrokovem razvoju;
  • ob kritičnih situacijah v družini, kot so lahko rojstvo mlajšega sorojenca, ločitev staršev, selitev družine, smrt ožjega družinskega člana, socialno- ekonomske stiske ipd.;
  • pri odpravljanju otrokovih stisk in težav glede hranjenja, spanja, močenja postelje, nemirnosti, strahovih, nesprejemljivem vedenju ipd.
  • Delo svetovalne delavke je namenjeno vsem otrokom, ki so vključeni v vrtec, ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo.


Preberite več:


Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode


Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND)